College van Beroep

Een personeelslid dat onder het toepassingsgebied van de decreten rechtspositie valt en dat een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ krijgt, kan bij de bevoegde Kamer van het College van Beroep beroep instellen. Op straffe van verval moet dat beroep binnen een termijn van twintig kalenderdagen volgend op de overhandiging van de kopie van het evaluatieverslag met de eindconclusie ‘onvoldoende’ ingediend worden. Deze termijn wordt opgeschort tijdens een vakantieperiode voor de duur van de betrokken vakantie.

Het beroep moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn. Juridische bijstand is dus cruciaal.
Het beroep schort de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ op.

De bevoegde Kamer van het College van Beroep doet in een met redenen omklede beslissing uitspraak over de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ door enerzijds na te gaan of de evaluatie zorgvuldig en kwaliteitsvol is gebeurd, anderzijds moet zij de redelijkheid van de sanctie beoordelen.

Het College heeft de volgende bevoegdheden:

  • nagaan of de procedureregels op het niveau van de instelling of het centrum zijn nageleefd
  • nagaan of de evaluatie is gebeurd volgens de regels en in de geest van de functiebeschrijvingen en evaluatie
  • oordelen of de beslissing over een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ steunt op motieven die de toekenning van een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ in rechte en in feite aanvaardbaar maken
  • oordelen of er een redelijke verhouding bestaat tussen de feiten en de uiteindelijke beslissing tot het geven van een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’.

De Kamer neemt een gemotiveerde beslissing en kan de beslissing over een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ vernietigen.

De beslissingen van de Kamer voor het gemeenschapsonderwijs en van de Kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van het College van Beroep kunnen met een schorsingsvordering en/of annulatieberoep bij de Raad van State bestreden worden.

Voor de beslissingen van de Kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het College van Beroep zijn de arbeidsrechtbanken bevoegd.