HERVORMING APPARTEMENTSRECHT TE VERWACHTEN

Reeds in het regeerakkoord van 11 oktober 2014 werd opgenomen dat “de regering een bijzondere opvolging zal verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal zij de gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of vervolledigen, in overleg met de verschillende actoren uit de sector.

Ter verwezenlijking van deze doelstelling werd door de Minister van Justitie een werkgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende actoren en organisaties. De werkzaamheden van deze werkgroep hebben geleid tot een nota met beleidsaanbevelingen die op 7 maart 2017 aan de Minister van Justitie werd overhandigd. Het is de intentie van de Minister van Justitie om de door de werkgroep uitgewerkte beleidsaanbevelingen nog voor het einde van dit jaar om te zetten in een wet.

Het uitgangspunt van de nota is een oplossing te bieden voor een aantal problemen waarop de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 (BS 28 juni 2010), ter aanpassing van de wet van 30 juni 1994, nog geen antwoord heeft geboden. Om dit uitgangspunt te realiseren, gaat de nota uit van vier krachtlijnen die het appartementsrecht op een structurele manier moeten optimaliseren.

a) Flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen

In de nota worden verschillende wijzigingen aan de huidige wetgeving voorgesteld die moeten leiden tot een flexibilisering in de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen:

 1. Een versoepeling en rationalisatie betreffende de gekwalificeerde meerderheden (o.a. 2/3demeerderheid voor werken aan gemene delen i.p.v. de huidige 3/4de meerderheid, een gewone meerderheid bij wettelijk verplichte werken, …).
 2. De afstand van het eenparigheidsvereiste voor de volledige heropbouw van het gebouw, weliswaar onder strikte voorwaarden en met de mogelijkheid voor een mede-eigenaar om afstand te doen van zijn kavel tegen een vergoeding.
 3. Een erkenning van de bevoegdheden van de promotor (of de ondertekenaars van de oorspronkelijke akte) om de statuten te kunnen wijzigen tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen, al worden deze bevoegdheden strikt omschreven en beperkt.
 4. De introductie van een ‘voorlopig bewindvoerder’ die in welomschreven situaties kan optreden in plaats van de algemene vergadering.

b) Optimalisering van de efficiëntie binnen de vereniging van mede-eigenaars

Verschillende aanbevelingen in de nota zijn erop gericht de efficiëntie binnen de vereniging van mede-eigenaars te verbeteren:

 1. Een afslanking van de statuten, zodat niet iedere wetswijziging verplicht tot een wijziging van de statuten zal leiden.
 2. De introductie van een verplichte bijdrage voor het reservefonds.
 3. De invoering van de mogelijkheden voor de syndicus m.b.t. de invordering van de bijdragen in de lasten, om enerzijds zonder machtiging een beroep te kunnen doen op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen om de invordering hiervan te verzekeren, en anderzijds de hoofdelijkheid tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker te kunnen inroepen.

c) Herbalancering binnen de mede-eigendom

In de nota worden ook verschillende aanbevelingen geformuleerd teneinde een beter evenwicht te bereiken tussen de rechten en de plichten van de verscheidene partijen:

 1. Het inschrijven in de wet van de mogelijkheid voor een eigenaar van een kavel om zich tijdens de algemene vergadering te laten bijstaan door een advocaat of technisch deskundige.
 2. De invoering van de mogelijkheid om, indien de lasten van een gemeenschappelijk deel uitsluitend ten laste worden gelegd van bepaalde mede-eigenaars, enkel die mede-eigenaars te laten deelnemen aan de stemming.
 3. De verplichting voor de eigenaar van het appartement om zijn huurder in kennis te stellen van de beslissingen binnen de algemene vergadering.
 4. De onmiddellijke werking van de gevolgen van beslissingen van de algemene vergadering voor zij die aanwezig of vertegenwoordigd waren.
 5. Een nauwkeurigere omschrijving van de inhoud van de syndicusovereenkomst, in het bijzonder m.b.t. de kosten.

d) Verduidelijking van de wet

Tot slot hebben een aantal aanbevelingen in de nota tot doel de wet te verduidelijken:

 1. De toepassing van de appartementswet ten aanzien van niet-gebouwde privatieve kavels.
 2. De afwijkingsmogelijkheden op de toepassing van de wet zijn geherformuleerd.
 3. De preciezere kwalificatie van de exclusieve gebruiksrechten in de statuten.
 4. De bepaling van de materiële vereisten voor het oprichten van deelverenigingen.
 5. De afschaffing van de figuur van de feitelijke deelvereniging van mede-eigenaars.
 6. De verduidelijking dat het appartementsrecht de toepassing van bemiddeling niet belet.